GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT Sản xuất, kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, để có thể hoạt động ở lĩnh vực này, doanh nghiệp cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất do […]